algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sabema Geboorteborden.nl, gevestigd te Maarheeze.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van Sabema Geboorteborden.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sabema Geboorteborden.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sabema Geboorteborden.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sabema Geboorteborden.nl erkend.

2. Prijzen

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk.

2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s.

2.4 Er wordt een borg van 50 euro per bord gevraagd.

2.5 De borg dient samen met de totale huurprijs bij het ophalen van het huurproduct contant voldaan te worden. Pinnen is niet mogelijk.

2.6 Bij het te laat terug bezorgen van het gehuurde artikel ,wordt voor elke extra dag € 3,00 in rekening gebracht.

3. Gegevensbeheer

3.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sabema Geboorteborden.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sabema Geboorteborden.nl. Sabema Geboorteborden.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

3.2 Sabema Geboorteborden.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3.3 Sabema Geboorteborden.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Sabema Geboorteborden.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

4.2 Sabema Geboorteborden.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

4.3 Sabema Geboorteborden.nl kan maximaal aansprakelijk worden gesteld voor de hoogte van het factuurbedrag.

4.4 Sabema Geboorteborden.nl aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor ontstane schade.

4.5 Diefstal of vandalisme dient direct gemeld te worden bij Sabema Geboorteborden tel: 0495-594332 of gsm: 06-41470979.

4.6 Bij diefstal van het geboortebord wordt de totale borg (50 euro) plus het resterende bedrag van het huurtermijn ingehouden.

4.7 Bij beschadiging van het geboortebord wordt een bedrag in rekening gebracht ter hoogte van de herstelwerkzaamheden; dit bedrag wordt ingehouden op de borg.

5. Huur overeenkomst

5.1 Een huur overeenkomst tussen Sabema Geboorteborden.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Sabema Geboorteborden.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 Sabema Geboorteborden.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

5.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

5.4 Mondelinge toezeggingen verbinden Sabema Geboorteborden.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5.5 Bij bestelling van een geboortebord wordt een vaste afspraak gemaakt over de huurperiode.

5.6 Verlenging van de huurtermijn van een geboortebord is alleen mogelijk mits het geboortebord wederom nog niet verhuurd is.

5.7 Alle geboorteborden kunnen 7 dagen per week afgehaald en geretourneerd worden;uitsluitend na telefonische afspraak op tel: 0495-594332 of gsm: 06-41470979.

5.8 Het is de huurder niet toegestaan andere voorwerpen op het bord aan te brengen ( punaises, plakband en dergelijke).

6. Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van Sabema Geboorteborden.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

7.1 Sabema Geboorteborden.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sabema Geboorteborden.nl.

7.3 Sabema Geboorteborden.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sabema Geboorteborden.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van alle door Sabema Geboorteborden.nl aan de afnemer verhuurde en geleverde zaken blijft bij Sabema Geboorteborden.nl zolang de afnemer de vorderingen van Sabema Geboorteborden.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Sabema Geboorteborden.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

8.2 De door Sabema Geboorteborden.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen nimmer in worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.4 De huurder geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sabema Geboorteborden.nl of een door Sabema Geboorteborden.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sabema Geboorteborden.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

8.5 Alle geboorteborden, palen, naamborden en letters blijven ten allertijde eigendom van Sabema Geboorteborden.nl.

 

Sabema Geboorteborden © 2015